Mitjançant la Política de Clínica Ros (d’ara endavant, L’EMPRESA) informa als usuaris del site clinicaros.cat del tractament i usos als quals es sotmeten les dades de caràcter personal recaptats al web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L’EMPRESA es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objectiu d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos particulars de la societat. En tot cas, les modificacions seran comunicades a l’usuari amb la deguda antelació, així com el moment en què començaran a ser efectives.

Utilització de Cookies
El present website no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per la seva pàgina web, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

Seguretat de les Dades
L’EMPRESA garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.